Domov > Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov úradu UNHCR

Úrad UNHCR pripravil tento oznam o zásadách ochrany osobných údajov, aby preukázal našu snahu o zachovanie súkromia na internete. V nasledujúcej časti sú opísané naše zásady v oblasti zberu a poskytovania informácií prostredníctvom tejto internetovej stránky. Naše zásady v skratke sú:

  • Monitorujeme všeobecné trendy pri používaní našej internetovej stránky, nesledujeme však individuálnych návštevníkov.
  • Nezbierame informácie týkajúce sa jednotlivých návštevníkov, ak nám tieto informácie neposkytnú dobrovoľne, napríklad vyplnením nášho online darovacieho formulára.
  • Nepredávame ani neprenajímame informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnú, ani ich neposúvame tretím stranám – výnimkou je kompletizovanie darovacej transakcie, ktorú iniciujete.
  • Jednotlivcov, ktorí sa k úradu UNHCR pridajú online alebo ktorí sa prihlásia v súvislosti so špecifickými službami, bude UNHCR kontaktovať len na účely súvisiace s prácou organizácie.
  • Návštevníci, ktorí sa prihlásili v súvislosti so špecifickou službou, môžu kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich mien z príslušného distribučného zoznamu.

Pre viac informácií pozri nižšie.

Bežné používanie internetovej stránky

Môžete navštíviť všetky časti internetovej stránky úradu UNHCR bez toho, aby ste nám museli povedať, kto ste, a bez poskytnutia osobných informácií. K informáciám, ktoré získame z bežnej návštevy internetovej stránky, patrí len názov vášho internetového providera, typ prehliadača a počítača, ktorý používate, internetová stránka, cez ktorú ste sa k nám dostali, strany, ktoré požadujete, dátum a čas týchto žiadostí.

Tieto informácie sa zbierajú len súhrnne. UNHCR napríklad sleduje, ktoré stránky sú najobľúbenejšie medzi návštevníkmi vo všeobecnosti, nesledujeme však informácie o tom, ktoré stránky si prezerá individuálny návštevník počas návštevy našej stránky. Bez vedomia alebo povolenia návštevníka nezbierame žiadne ďalšie informácie, ako napríklad meno, mailingovú adresu, e-mailovú adresu či telefónne číslo návštevníka.

Všetky informácie, ktoré zozbierame, používame len na účely interného hodnotenia a neposkytujeme ich tretím stranám. Tieto informácie používame na vytváranie štatistík a meranie aktivity na stránke s cieľom zlepšiť užitočnosť stránky pre návštevníkov.

Zber osobne identifikovateľných informácií

Úrad UNHCR môže v niektorých prípadoch návštevníkov stránky požiadať o osobne identifikovateľné informácie, ako napríklad meno, mailingovú adresu, e-mailovú adresu a prípadne ďalšie informácie, aby im mohol poskytnúť špecifické služby alebo korešpondenciu.

Osobne identifikovateľné informácie, ktoré poskytnete týmto spôsobom, nebudeme posúvať tretím stranám – výnimku tvorí použitie na účel kompletizovania darovacej transakcie, ktorú iniciujete.

Na internetovej stránke úradu UNHCR sa nebudú zverejňovať osobné kontaktné informácie dobrovoľníkov vrátane e-mailovej adresy, poštovej adresy a telefónnych čísel bez súhlasu jednotlivca.

Zrušenie súhlasu

Osoby, ktoré poskytnú e-mailovú adresu a/alebo dar prostredníctvom tejto internetovej stránky, môžu dostávať UNHCR Enews, elektronický newsletter, ktorý raz za dva mesiace zasiela UNHCR. Každý newsletter obsahuje možnosť vymazania vašej adresy z distribučného zoznamu a zasielanie môžete zrušiť aj tak, že pošlete e-mail na HQPA00.

Odmietnutie zodpovednosti

Táto stránka obsahuje hypertextové odkazy na iné stránky. Úrad UNHCR nezodpovedá za tieto stránky vrátane postupov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a obsahu týchto internetových stránok.

Stránka určená na online darovanie obsahuje bezpečnostné opatrenia na ochranu proti strate, zneužitiu a zmene informácii pod našou kontrolou. Úrad UNHCR vynakladá maximálne úsilie na to, aby zabezpečil bezpečný zber a prenos citlivých používateľských informácií vrátane informácií o kreditných kartách použitím akceptovaných metód zberu a šifrovania údajov. Úrad UNHCR sa nemôže zaručiť za dôverné používanie tejto stránky. Úrad UNHCR vylučuje zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môže návštevník alebo akákoľvek osoba utrpieť v dôsledku porušenia dôvernosti v súvislosti s používaním tejto stránky alebo akýchkoľvek informácií prenášaných na túto stránku.

Hoci úrad UNHCR vynakladá maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby žiadny softvér dostupný na prevzatie z internetovej stránky úradu UNHCR neobsahoval počítačové vírusy, nemôže zaručiť, že tento materiál vírusy neobsahuje. Úrad UNHCR nie je zodpovedný za stratu ani škody spôsobené softvérom alebo súvisiacimi kódmi vrátane vírusov a červov.

Nič, čo je uvedené v tomto ozname alebo na internetovej stránke úradu UNHCR alebo čo s nimi súvisí, nie je možné považovať za zrieknutie sa výsad a imunít úradu UNHCR v súlade s Dohovorom o výsadách a imunitách OSN, ktorý prijalo Valn= zhromaždenie OSN 13. februára 1946, a v súlade s ustanoveniami dohody medzi Švajčiarskou federálnou radou a Generálnym tajomníkom OSN z 19. apríla 1946.

• GET INVOLVED •
• STRÁNKA REGIONÁLNEHO ÚRADU •
Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net