Domov > Partneri > Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie
© UNHCR/Gy. Sopronyi

Mimovládne organizácie ako naši partneri

Úrad UNHCR od začiatku svojho pôsobenia v Slovenskej republike veľmi úzko spolupracuje s mnohými neziskovými a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú azylovou problematikou. UNHCR považuje túto spoluprácu za najlepší spôsob ako zabezpečiť základné práva žiadateľov o azyl a utečencov.

Mimovládne organizácie pracujú na programoch sociálneho a právneho poradenstva, právneho zastupovania žiadateľov o azyl, zaoberajú sa tiež aktivitami podporujúcimi integráciou cudzincov, ktorým bol udelený azyl alebo doplnková ochrana. Zvláštnu pozornosť pritom venujú zraniteľným osobám.

Až do roku 2004 UNHCR úplne financoval projekty štyroch mimovládnych organizácií. V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a možnosťou čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov sa zodpovednosť za financovanie projektov pre utečencov a žiadateľov o azyl presunala na štátne orgány.

Napriek tomu UNHCR aj naďalej financuje niektoré projekty implementované mimovládnymi organizáciami ako napríklad monitorovanie hraníc, ale aj podujatia zamerané na zvýšenie povedomia obyvateľov o utečeneckej tématike, vydávanie rôznych odborných materiálov a štúdií.

Slovenská humanitná rada

Páričkova 18
821 08 Bratislava
e-mail:shr@changenet.sk
webpage: www.nasiutecenci.sk

Slovenská humanitná rada (SHR) pôsobí ako mimovládne, nepolitické a nezávislé spoločenstvo dobrovoľníckych neziskových organizácií, je národným dobrovoľníckym centrom humanitárnych a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti v širokom ponímaní.

Ide o organizácie, ktoré poskytujú pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť a organizujú rôznorodé aktivity v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí.

Sekcia utečeneckých projektov SHR sa už viac ako 10 rokov aktívne podieľa na realizácii projektov pre utečencov. V súčasnoti zabezpečuje právne poradenstvo a sociálne služby v Pobytovom azylovom zariadení v Rohovciach, sociálne poradenstvo v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove a Sečovciach. Realizuje aj Projekt ASAP 3, ktorý je zameraný na integráciu utečencov v rámci celej Slovenskej republiky.

UNHCR a SHR spoločne organizovali pri príležitosti Svetového dňa utečencov už niekoľko podujatí na zvýšenie povedomia verejnosti o utečeneckej téme.

Liga za ľudské práva

Hurbanovo nám. 5
811 03 Bratislava
e-mail: hrl@hrl.sk
webpage: www.hrl.sk, www.utecenci.sk

Liga za ľudské práva (HRL) je mimovládna nezisková organizácia, ktorú v roku 2005 založili právnici s dlhoročnou praxou v oblasti azylového práva. Hlavným cieľom združenia je ochrana práv cudzincov, ktorí sa zdržiavajú a žijú na území Slovenskej republiky.

HRL poskytuje najmä právne poradenstvo a právne zastupovanie v konaniach. Tieto aktivity sa sústreďujú na cudzincov, ktorí potrebujú ochranu vo forme azylu alebo doplnkovej ochrany, alebo ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu vrátiť do svojej krajiny pôvodu.

Osobitne sa venuje monitorovaniu a ochrane práv tzv. odlúčených detí, ktoré sa ocitnú na Slovensku bez rodičov a tiež cudzincom umiestnených v útvaroch policajného zaistenia a hrozí im vyhostenie.

Ďalšou dôležitou súčasťou aktivít HRL je analýza a výskum informácií o krajinách pôvodu žiadateľov o azyl a vedenie Kliniky azylového práva na PF Trnavskej university v Trnave.

UNHCR spolupracuje Ligou za ľudské práva na projetke AMAS. Ide o projekt monitorovania hranice a prístupu osôb na územie Slovenskej republiky a k azylovému konaniu.

Nadácia Milana Šimečku

Panenská 4
811 03 Bratislava
e-mail: nms@nadaciams.sk
webpage: www.nadaciamilanasimecku.sk

Nadácia Milana Šimečku (NMŠ)vznikla ako jedna z prvých nadácií na Slovensku po páde totalitného režimu. V priebehu svojej existencie realizovala množstvo vzdelávacích a iných projektov v oblasti ľudských práv, multikulturalizmu a boja proti rôznym formám diskriminácie. Nezanedbateľná je jej vydavateľská, konzultačná a lektorská činnosť nadácie.

NMŠ každoročne organizuje multikultúrny festival Týždeň nových menšín. Na príprave programu sa v posledných dvoch ročníkoch podieľal aj úrad UNHCR. Návštevníci mali možnosť stretnúť sa s utečencami žijúcimi na Slovensku, diskutovať s nimi a vidieť ich vystúpenia v kultúrnom programe.

• GET INVOLVED •
• STRÁNKA REGIONÁLNEHO ÚRADU •
Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net