Domov > O nás > Vedenie a organizácia

Vedenie a organizácia

Vedenie a organizácia
© UNHCR/S.Hopper

Ako funguje UNHCR

Agentúru OSN pre utečencov riadi Valné zhromaždenie OSN a Hospodárska a sociálna rada (ECOSOC). Jej dvojročný program a rozpočet schvaľuje Výkonný výbor UNHCR, ktorý má v súčasnosti 85 členov. Program a rozpočet predkladá Vysoký komisár, v súčasnosti António Guterres, ktorý je do funkcie volený Valným zhromaždením OSN.

Mandát UNHCR je definovaný Štatútom UNHCR z roku 1950. Pôvodne bola agentúra UNHCR zriadená s trojročným mandátom za účelom pomoci európskym utečencom presídleným počas druhej svetovej vojny. Tento trend však naďalej pokračoval a stal sa pretrvávajúcim problémom nasledujúcich desaťročí. Agentúra UNHCR tak bola nútená svoj mandát obnovovať pravidelne po niekoľkých rokoch. Nakoniec v roku 2003 bola táto povinnosť Valným zhromaždením definitívne zrušená a mandát jej bol udelený na dobu neurčitú, “dovtedy, kým sa problém s utečencami nevyrieši”.

Vysoký komisár ako hlava organizácie je zodpovedný za jej riadenie a kontrolu. Riadi činnosť agentúry s pomocou svojho zástupcu a asistenta pre ochranu a operácie. Vysoký komisár predkladá každý rok výročnú správu o činnosti UNHCR Valnému zhromaždeniu a Hospodárskej a sociálnej rade.

Agentúra zamestnáva približne 7680 pracovníkov, ktorí pracujú na národnej aj medzinárodnej úrovni vo viac ako 125-tich krajinách sveta. Väčšina operácií UNHCR prebieha v teréne a je riadená na rôznych úrovniach od regionálnych  cez zastupiteľské úrady až po úrady priamo v teréne, častokrát umiestnené vo veľmi odľahlých oblastiach. Operácie v jednotlivých krajinách vedú zástupcovia Vysokého komisára. Vo svete už pracuje aj niekoľko regionálnych zástupcov, ktorí riadia operácie v konkrétnom regióne. Takým regiónom je napríklad stredná Európa, ktorej regionálne zastupiteľstvo zastrešuje niekoľko krajín.

V priebehu niekoľkých desaťročí sa operácie UNHCR stali komplexným procesom od zamestnávania nových pracovníkov a zaisťovania ich bezpečnosti  v zložitých situáciách, až po zaobstarávanie zdravotných pomôcok a letecké hromadné dodávky jedla. Konkrétne  oddelenia, najmä v ústredí UNHCR v Ženeve, dohliadajú na kľúčové oblasti, napr. na jednotlivé operácie, právnu ochranu, vonkajšie vzťahy, ľudské zdroje a financie.
Regionálne úrady sa tak stávajú medzičlánkom spolupráce medzi ústredím a národnými úradomi v jednotlivých krajinách.

• GET INVOLVED •
• STRÁNKA REGIONÁLNEHO ÚRADU •

Výkonný výbor

Prečítajte si viac o riadiacom orgáne, ktorý sa zasadá raz ročne, aby prediskutoval aktivity a rozpočet organizácie a ostatné dôležité otázky.

Úrad generálneho inšpektora

Predcházanie chybám v riadení, plytvaniu zdrojmi, neprofesionálnemu správaniu, násilným útokom na zamestnancov a operácie organizácie. Prečítajte si viac o vnútornom kontrolnom orgáne UNHCR.

Rozvojové ciele tisícročia

Utečenci, žiadatelia o azyl, vnútorne presídlené osoby a rozvojové ciele tisícročia. Prečítajte si viac o tom, ako UNHCR monitoruje ich začleňovanie do spoločnosti a dosiahnutý pokrok.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net