Дома > Партньори > Европейски Съюз > Европейски бежански фонд

Европейски бежански фонд

Европейски бежански фонд
© UNHCR / A. Anca

Солидарност в рамките на ЕС

През 2010г. страните-членки на Европейския съюз (ЕС) се договориха за учредяването на Европейския бежански фонд (ЕБФ). ЕБФ има за цел да насърчава солидарността в рамките на Европейския съюз (ЕС) по въпроси, свързани с убежището, като подкрепя и насърчава усилията на страните-членки да предоставят закрила на бежанците, намиращи се на тяхна територия. ЕБФ има за цел да подпомогне усилията на страните от ЕС да предложат добри условия за прием на бежанците, прогонените от домовете си хора и ползващите се от субсидиарна закрила, да прилагат справедливи и ефективни процедури за даване на убежище и да разширяват най-добрите практики в областта на даването на убежище, за да се защитят правата на търсещите международна закрила и да се даде възможност на системите за убежище да работят ефективно. За периода 2008-2013г. ЕБФ разполага с 628 млн. евро.

Всички страни-членки на ЕС с изключение на Дания са бенефициенти на ЕБФ. Повечето от средствата по фонда се разпределят между страните-членки, като около десет процента са заделени за действия на Общността, в които участва повече от една държава.

Страните-бенефициенти разработват свои собствени многогодишни програми за използване на ресурсите, получени от фонда. Средствата се разпределят сред широк кръг държавни и други институции в области като образование, обучение и проучвания. Бенефициенти са също социалните партньори, както и международни и неправителствени организации.

ВКБООН в Централна Европа също е бенефициент на Фонда за няколко от своите проекти, например проектите “Механизъм за осигуряване на качеството и оценка на системите за убежище” и  “По-нататъшно усъвършенстване на качеството при даване на убежище”.

• УЧАСТВАЙТЕ И ВИЕ •
• ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИ УЕБСАЙТ •
Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net