Дома > Партньори

Партньори

Партньори
© UNHCR/A. Anca

Работим заедно

Тъй като нуждите на бежанците са огромни, а ресурсите – ограничени, ВКБООН (Агенцията на ООН за бежанците) не е в състояние да се справя с работата си сама. Службата разчита на партньорства в различни сфери, за да предостави закрила на бежанците, търсещите убежище, лицата без гражданство, особено на най-уязвимите сред тях, и да насърчава намирането на трайни решения за тяхната съдба.

Сред партньорите на ВКБООН има правителства и неправителствени организации, фондации и корпорации, други служби на Обединените нации, важни международни организации и Европейския съюз. ВКБООН освен това си сътрудничи с редица други участници от гражданското общество като университети, групи за застъпничество, академични заведения и самите бежански общности.

Сътрудничеството се състои от взаимно споделяне на информация и общи дебати, координация на дейностите или съвместни проекти в областта на миграцията, убежището и липсата на гражданство.

Крайната цел на тези партньорства е да се увеличат до максимум усилията и ресурсите, отделяни за подпомагане и закрила на бежанците и други хора, прогонени от родните си места.

Правителствени партньори

За закрила и подпомагане на бежанците и намиране на дългосрочни решения за съдбата им. Тясно сътрудничество с правителствата на приемните страни.

Партньори НПО

Силно партньорство с неправителствени организация от региона.

Партньори сред фирми и фондации

Играят важна роля за осигуряване на помощта, която предоставяме на прогонените от домовете си, нуждаещи се от специални грижи.

• УЧАСТВАЙТЕ И ВИЕ •
• ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИ УЕБСАЙТ •

Сродни служби на ООН и международни организации

Като част от едно голямо семейство ВКБООН работи с други служби на Организацията на обединените нации и ключови международни организации.

Европейски съюз

Един от най-важните ни партньори за подкрепа на прокудените от родните си места хора в Европа и по цял свят.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net