Дома > Какво правим ние > Грижи за уязвимите групи

Грижи за уязвимите групи

Грижи за уязвимите групи
© UNHCR/B. Szandelszky

Внимание към специалните потребности

Бежанците и търсещите убежище, както и лицата без гражданство, са сред най-уязвимите хора в света. Сред тях има специални групи, които са в дори още по-уязвима позиция заради техните конкретни проблеми, рискове и потребности.

Децата са в особен риск и изискват специално внимание поради зависимостта си от възрастните за своето оцеляване, уязвимостта им към физически и психологически травми и потребностите за развитието им, които трябва да бъдат изпълнени, за да се гарантира нормалният им растеж и развитие.

Лишени от закрилата на своите домове, преживели тежко и дълго пътуване, както и административен и сексуален тормоз, жените-бежанки също са  особено уязвима група. Те често са изключени от вземането на решения, касаещи собствения им живот, семейство и дом, затова не може да се гарантира спазването на правата им.

Специални потребности за закрила имат също по-възрастните, хората с увреждания, както и заразените с ХИВ/СПИН. Те често са подложени на преследване и дискриминация и не могат да живеят достойно, тъй като не се спазват техните човешки права.

ВКБООН обръща особено внимание на потребностите на уязвимите групи във всички свои програми и дейности за закрила, както и в годишното си планиране. По-долу можете да научите повече за как става това.

Уязвими лица, търсещи закрила

Подобряване на процеса на идентификация на уязвими лица, търсещи закрила в Централна Европа

Непридружени и разделени от семействата си деца

Разделени от семейството си, сираци или изпратени сами с трафиканти. Група, която се нуждае от специални грижи.

Образование на децата-бежанци

Основно право и незаменим начин за интеграция и изграждане на нов живот.

ХИВ/СПИН

Как ВКБООН помага чрез информация и повишаване на чувствителността.

Сексуално и свързано с пола насилие

Нарушение на човешките права, засягащо най-вече жените и децата. Насоки на ВКБООН и ответна реакция.

• УЧАСТВАЙТЕ И ВИЕ •
• ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИ УЕБСАЙТ •

Съобразяване на политиките с възраст, пол и принадлежност към социална група

Научаваме за проблемите и потребностите на бежанците и търсещите убежище от самите тях.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net