Дома > Какво правим ние

Какво правим ние

Какво правим ние
© UNHCR

Помагаме на прогонените от родните си места и хората без гражданство

ВКБООН в Централна Европа работи, за да осигури на търсещите убежище достъп до територия, до справедливи и ефективни процедури за даване на убежище и прилични условия за прием. Освен това ВКБООН насърчава ефективната интеграция на признатите бежанците в приемните общества или тяхното презаселване, когато не е възможно те да останат в първата страна на убежище. Съгласно своя мандат, Агенцията на ООН за бежанците освен това активно участва в определянето на параметрите на проблема с липса на гражданство в региона и закрила на лицата без гражданство. Службата лобира за разработване и укрепване на адекватни национални законови рамки за справяне с проблема и намаляване на случаите с липса на гражданство.

ВКБООН има за цел да осигури, че във всички програми за помощ и закрила прокудените от родината си хора са в центъра на вземане на решения, касаещи тяхната собствена закрила и благосъстояние. С тази цел Службата прилага стратегия, съобразена с възрастта, пола и принадлежността към социални групи, като всяка година посещава центровете за принудително настаняване и прием, както и домовете на бежанците, с цел да научи техните проблеми и потребности от самите тях. ВКБООН обръща специално внимание на конкретните потребности на уязвимите групи сред търсещите убежище, като деца, жени, хора в напреднала възраст и такива с увреждания.

ВКБООН в Централна Европа освен това информира заинтересованата общественост за съдбата на хората, които са напуснали родните си места, за да търсят спасение, както и на лицата без гражданство. За целта Службата издава печатна информация и информация на цифрови носители, например интернет страници във всички държави от региона. Освен това ВКБООН работи в тясно сътрудничество с медиите, като обяснява потребностите на прокудените от родните си места хора по целия свят и на онези, които търсят закрила в Централна Европа.

Научете повече за дейността ни от връзката по-долу.

Мониторинг по границите

Как ВКБООН подсигурява търсещите закрила с ефективен достъп до територията и процедурите по предоставяне на закрила

Осигуряване на правна закрила

Как ВКБООН като пазач на международната закрила, насърчаващ основните човешки права на бежанците и в помощ на държавите в създаването на структури за предоставяне на закрила.

Наблюдаване на условията за прием

Защо срокът на задържане, часът на провеждане на курсът по език, или полът на доктора имат значение за ВКБООН. Научете тук.

Промотиране на интеграцията

Намирането на нов дом и присъединяване към местното общество. Вижте как ВКБООН насърчава местната интеграция на бежанците.

Презаселване

Трайно решение за тези, които не могат да се завърнат в дома си безопасно и с достойнство, нито могат да останат в първата страна на закрила. Как ВКБООН насърчава презаселването.

Полагане на грижи за уязвими групи

Специално внимание за да се посрещнат нуждите на деца, възрастни и тези в неравностойно положение. Прочетете повече.

Закрила на лицата без гражданство

Проблем, който засяга приблизително 12 милиона човека по света. Вижте как ВКБООН ги закриля.

• УЧАСТВАЙТЕ И ВИЕ •
• ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИ УЕБСАЙТ •

Как работи ВКБООН

Научете как изпълняваме своята работа и мандат.

Съобразяване с възраст, пол и принадлежност към социална група

Научаваме за проблемите и потребностите на бежанците и търсещите убежище от самите тях.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net